2 Responses to Emmy Noether – nhà Toán học nữ vĩ đại nhất của lịch sử