Một cái nhìn mới về chuyện Ba bài toán cổ Hy Lạp

Published on

Tóm tắt: Bài viết này có hai phần. Trong phần đầu, chúng tôi sẽ trình bày ba bài Toán cổ nổi tiếng của người Hy lạp không giải được bằng thước kẻ 1 và compa. Trong phần hai chúng tôi sẽ trình bày sơ lược về trường mở rộng, trường các số dựng được và … Continue reading Một cái nhìn mới về chuyện Ba bài toán cổ Hy Lạp