Glossary

Giải thích các thuật ngữ, khái niệm

  1. I often hear terms like brackish water, saline water, seawater, and brine in reference to desalination. What is the difference between them?

The primary difference between the types of water mentioned above is in the amount of total dissolved solids (TDS) they contain. Brackish water typically contains TDS in concentrations ranging from 1,000 milligrams per liter (mg/l) to 10,000 mg/l. Saline water or salt water has more than 10,000 mg/l TDS. And, brine is very salty water (TDS greater than 35,000 mg/l). Seawater typically is very salty (TDS >35,000 mg/l).

Dịch các thuật ngữ:

total dissolved solids (TDS): (hàm lượng) tổng chất rắn hòa tan (trong nước), đối với nước mặn thì TDS phản ánh độ mặn của nước do các chất rắn hòa tan chủ yếu là muối (NaCl)
brackish water: nước lợ, có chỉ số TDS 1000 mg/l – 10000 mg/l (1000 ppm – 10000 ppm)
saline water: nước mặn, có TDS >10000 mg/l (10000 ppm)
brine: nước muối, có TDS >35000 mg/l (35000 ppm)
seawater: nước biển, có độ mặn cao, TDS >35000 mg/l (35000 ppm)

Nguồn: https://www.twdb.texas.gov/innovativewater/desal/faqseawater.asp

osmosis: thẩm thấu (ở điều kiện bình thường, nước thẩm thấu qua màng ngăn cách từ bên có nồng độ chất hòa tan nhỏ hơn sang bên có nồng độ chất hòa tan lớn hơn)

reverse osmosis (RO): thẩm thấu ngược

osmotic pressure: chênh áp do thẩm thấu (nếu bên có nồng độ chất hòa tan lớn hơn được tăng thêm áp suất vượt qua mức này, thì nước sẽ đi qua màng thẩm thấu để sang bên có nồng độ chất hòa tan nhỏ hơn -> tạo ra hiện tượng thẩm thấu ngược)

anode: điện cực dương (hút ion âm)

cathode: điện cực âm (hút ion dương)

anion exchange membrane (AEM): màng chỉ cho phép ion âm (anion) đi qua

cation exchange membrane (CEM): màng chỉ cho phép ion dương (cation) đi qua

ion exchange membrane (IEM): màng chỉ cho phép ion (cả âm lẫn dương) đi qua, nhưng không cho phép phân tử trung hòa về điện đi qua

valence: hóa trị (của nguyên tử)

divalent / bivalent: hóa trị hai (divalent/bivalent cation: ion dương hóa trị hai, ví dụ Ca2+)