Lọc muối bằng màng chọn lọc ion, hạt lớn để bẫy ion dương và lực điện trường

Tóm tắt:

Một nghiên cứu được công bố năm 2016 nêu phương pháp mới để lọc muối trong nước bằng một loại màng đặc biệt chỉ cho phép các ion âm Cl- thấm qua. Khi áp dòng điện một chiều lên, các ion Cl- dịch chuyển sang một bên (cực dương), các ion Na+ nằm ở cực âm thì được gom vào bên trong những hạt lớn, nên nước ở cực âm được loại bỏ muối, nồng độ muối ở cực dương tăng lên.

Nguyên lý:

x

Hình ảnh, video minh họa:

Công dụng, hiệu suất:

x

Ví dụ sản phẩm / địa phương đã sử dụng:

x

Đánh giá của chuyên gia:

x

Các nguồn tài liệu tham khảo:

x

Mô tả phương pháp:

(có thể copy nội dung vào đây)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *