Lọc muối bằng màng chọn lọc ion và lực điện trường

Tóm tắt:

Một nghiên cứu được công bố năm 2016 nêu phương pháp mới để lọc muối trong nước bằng một loại màng đặc biệt cho phép ion di chuyển theo một chiều.

Nguyên lý:

x

Hình ảnh, video minh họa:

Công dụng, hiệu suất:

x

Ví dụ sản phẩm / địa phương đã sử dụng:

x

Đánh giá của chuyên gia:

x

Các nguồn tài liệu tham khảo:

x

Mô tả phương pháp:

(có thể copy nội dung vào đây)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *