Lọc nước mặn bằng công nghệ thẩm thấu ngược vòng kín (CCD-RO)

Tóm tắt:

Công nghệ RO được liên tục cải tiến, gần đây hình thành Closed circuite desalination (CCD)-RO để tăng hiệu suất, tận dụng năng lượng dư trong mạch vận chuyển nước chạy qua các tầng lọc thẩm thấu ngược (RO), giúp cho tỷ lệ thu hồi nước đạt rất cao (so sánh: RO một tầng thu hồi nước ngọt đạt khoảng 30%-65%, còn CCD-RO đạt 95%).

Nguyên lý:

x

Hình ảnh, video minh họa:

x

Công dụng, hiệu suất:

x

Ví dụ sản phẩm / địa phương đã sử dụng:

Cần tìm thêm thông tin về nơi sử dụng. Trong báo cáo năm 2017 ở Colorado ghi nhận nhà cung cấp công nghệ CCD-RO có sản phẩm có thể sớm thương mại hóa nhất là Desalitech.

Đánh giá của chuyên gia:

x

Các nguồn tài liệu tham khảo:

Báo cáo của U.S. Department of the Interior, Mỹ, năm 2017, có đánh giá hiệu quả của công nghệ CCD-RO qua hệ thống thử nghiệm chạy liên tục 40-50 ngày.
Maximizing Product Water through Brine Minimization: Innovative Recovery RO Testing
https://www.usbr.gov/research/dwpr/reportpdfs/report199.pdf

Một bài báo so sánh các cách tái sử dụng năng lượng (áp lực) trong các hệ thống lọc RO, năm 2012:
Tianyu Qiu and Philip A. Davies. “Comparison of Configurations for High-Recovery Inland Desalination Systems”. Water 20124(3), 690-706; https://doi.org/10.3390/w4030690 (PDF đính kèm dưới đây)

Mô tả phương pháp:

(có thể copy nội dung vào đây)

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *