A Brief Story of String Theory by Emil Martinec

  A Brief History of String Theory by Emil Martinec Professor at the University of Chicago Lời nói đầu. Dưới đây là nguyên bản tiếng Anh bài Lược sử lý thuyết dây của Giáo sư vật lý Mỹ Emil Martinec ở Viện Enrico Fermi, Đại học Chicago, và là giám đốc của Trung tâm vật … Đọc tiếp A Brief Story of String Theory by Emil Martinec