Phan Châu Trinh – Việt Nam – và Nhật Bản

PHAN CHÂU TRINH – VIỆT NAM và NHẬT BẢN Nguyễn Xuân Xanh dẫn nhập Cập nhật 26/12/2022: Sau một thời gian bị giữ lại để tu chỉnh sai sót trong in ấn, nay quyển sách Phan Châu Trinh và Các tác phẩm chính luận được Nxb Trẻ cho ra thị trường.    Lời nói đầu. Kinh … Đọc tiếp Phan Châu Trinh – Việt Nam – và Nhật Bản