Posts Tagged: Abraham Lincoln

Abraham Lincoln: Phác họa tiểu sử

  PHÁC HỌA TIỂU SỬ (Autobiography, 1859) Cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 1860 ABRAHAM LINCOLN Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu (Tặng Martin và các bạn trẻ Việt Nam)   Thiên tài cao ngất xem thường lối mòn đã đi. Họ tìm những vùng đất chưa bao giờ khai phá. Họ không tìm sự

Read on »

Diễn văn Gettysburg của Abraham Lincoln

DIỄN VĂN HUYỀN THOẠI GETTYSBURG CỦA ABRAHAM LINCOLN 150 NĂM (1863-2013) Nguyễn Xuân Xanh (27.2.2014) Cập nhật 19. 11. 2022. Ngày này, năm nay, bài diễn văn huyền thoại Gettysburg của Abraham Lincoln được 159 năm tuổi, 1863 – 2022. Ông muốn tưởng niệm 3.500 chiến sĩ của Union (Liên bang) đã ngã xuống chiến trường Gettysburg, giữa

Read on »