Posts Tagged: brain drain

Lời tựa cho Cuộc Cạnh Tranh Chất Xám Vĩ Đại

  CUỘC CẠNH TRANH CHẤT XÁM VĨ ĐẠI1 The Great Brain Race. How Global Universities Are Reshaping the World. Tác giả: Ben Wildavsky Giới thiệu và Cảm nghĩ Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Dưới đây là bài viết giới thiệu quyển Cuộc cạnh tranh Chất xám vĩ đại của tác giả Ben Wildavsky,

Read on »