Posts Tagged: Fareed Zakaria

Tại sao cần giáo dục khai phóng?

  TẠI SAO CẦN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG? Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Tiểu luận dẫn nhập dưới đây được viết cuối năm 2016 cho quyển sách “Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng”, bản tiếng Anh: “In Defense of a Liberal Education”, của Fareed Zakaria, sách do tôi chủ trì

Read on »