Posts Tagged: khoa học

Luật Đại chúng hóa KHCN của Trung Quốc

  Luật của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về Đại chúng hóa Khoa học và Công nghệ (Nguyễn Xuân Xanh chuyển ngữ)   (Được thông qua tại cuộc Họp lần thứ 28 của Đại hội Nhân dân Toàn quốc lần thứ IX của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 29 tháng 6 năm

Read on »