Posts Tagged: khoa học

Sức ỳ của ý thức khoa học Việt Nam

  SỨC Ỳ CỦA Ý THỨC KHOA HỌC VIỆT NAM Nguyễn Lê Tiến & Nguyễn Xuân Xanh   Bài dưới đây thoát thai từ một cuộc đối thoại tự phát trên mạng Tủ sách Nhất nghệ tinh ngày 2 tháng 7 năm 2019 và những ngày sau đó (sau đó được các giả biên tập

Read on »

Luật Đại chúng hóa Khoa học Công nghệ của Trung Quốc 2002

LUẬT ĐẠI CHÚNG HÓA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRUNG QUỐC 2002 Nguyễn Xuân Xanh trình bày và chuyển ngữ   Giáo dục công chúng về khoa học đã bị suy yếu trong những năm gần đây. Đồng thời, các hoạt động mê tín, sự ngu dốt ngày càng phát triển, các loại phản khoa

Read on »

Hội thảo Khoa học để Phát triển tại Quy Nhơn 2018

  HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN TẠI TRUNG TÂM QUỐC TẾ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH QUY NHƠN NGÀY 9-10/5/2018 Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu. Tôi có vinh dự tham gia hội nghị quan trọng này thảo luận về đề tài rất “sát sườn”, gắn liền với sự sống còn

Read on »

Khoa học là định mệnh chúng ta

  KHOA HỌC LÀ ĐỊNH MỆNH CHÚNG TA Nguyễn Xuân Xanh   Chúng ta sẽ chuẩn bị gì cho niềm tin vào sự đổi đời của đất nước bằng con đường khoa học, công nghệ và giáo dục, vào sự tự khẳng định của cá nhân và quốc gia trên bàn cờ toàn cầu hóa

Read on »

Diễn văn năm học mới

  KHOA HỌC, ĐẠI HỌC và LÝ TƯỞNG TUỔI TRẺ(1) Nguyễn Xuân Xanh                                                          Bạn đã sinh ra với tiềm năng. Bạn đã sinh ra với tư chất tốt và lòng tin. Bạn đã sinh ra với các lý tưởng và những giấc mơ. Bạn đã sinh ra với sự vĩ đại. Bạn đã

Read on »