Posts Tagged: Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh – Việt Nam – và Nhật Bản

  PHAN CHÂU TRINH – VIỆT NAM và NHẬT BẢN Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Kinh tế Việt Nam đang chạm mức “to be or not to be”, tồn tại hay không tồn tại, có thể cất cánh hay không theo những con rồng châu Á? Không ai dám trả lời, hoặc sẽ

Read on »