TPU: Chip của tương lai

  TPU: CHIP CỦA TƯƠNG LAI1 Xây Dựng một Chip AI Tiết Kiệm cho Google Một tá Trung Tâm Dữ Liệu Mới2 Tác giả: Cade Metz3, 04.05.17 (Courtesy of WIRED) Người dịch: Võ Thành Minh Tuệ & Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu của người dịch. Đằng sau của cuộc Đại chiến giữa máy và … Đọc tiếp TPU: Chip của tương lai