Hoàng Xuân Hãn nghiên cứu Truyện Kiều:

Lúc đã ra làm quan rồi thì không có thì giờ ngồi viết Kiều.

Đúng là đã ra làm quan thì một là giải quyết các chuyện sự vụ, hai là lo kinh bang tế thế, chẳng thể có sự yên tĩnh để sáng tạo sâu sắc được.

http://thuykhue.free.fr/hxh/kieu.html

THUY KHUE – Hoang Xuan Han
Tagged on:             
%d bloggers like this: