Tăng Tuyết Minh, người vợ Trung Quốc của Hồ Chí Minh – (tư liệu lịch sử)

Bài này đăng lại bài viết ở trang lichsuviet.cjb.net được Web Archive lưu lại (bản năm 2004), ở địa chỉ: http://web.archive.org/web/20040722034240/lichsuviet.cjb.net/view_article.asp?id=506&cat=19 Nguồn trước đó, chắc là từ báo Diễn Đàn: https://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/so-121/tang-tuyet-minh-nguoi-vo-trung-quoc-cua-nguyen-ai-quoc NGUỒN : Diễn Đàn số 121 (tháng 9.2001), tr. 17-20. Hoàng Tranh