Đan tâm

Bài của anh Nguyễn Ái Việt kể chuyện điển tích hay. Mình đã từng thấy các câu thơ đó rồi, nhưng đọc bài này mới rõ. Lạc Dương thân hữu như tương vấn Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ