Cập nhật phần mềm OmegaT để dịch nhóm

Một năm trước chúng tôi xây dựng mô hình dùng OmegaT để làm việc nhóm, lúc đó phần mềm OmegaT có phiên bản mới nhất là 4.1.4. Chức năng làm việc nhóm (team project) có một trục trặc là mỗi khi máy tính bị mất kết nối internet mà người dùng kết thúc phiên làm…