Tools for translation

Các công cụ hỗ trợ công tác dịch thuật.

  • Từ điển
  • Từ điển online
  • Từ điển giấy
  • Phần mềm hỗ trợ dịch thuật
  • Phần mềm giúp cộng tác từ xa
  • Phần mềm dịch tự động