CAT – Computer-Assisted Translation

Trong dịch thuật, CAT là chữ viết tắt của Computer-Assisted Translation (hoặc C.-Aided T.), nó thường chỉ việc sử dụng các phần mềm để hỗ trợ việc dịch. CAT khác với MT (Machine Translation), tuy một số phần mềm CAT cũng bao gồm chức năng dịch tự động bằng máy, nhưng đó không phải là dụng ý chính của CAT.

Theo xu hướng phát triển của công nghệ và nhu cầu tăng năng suất dịch thuật, việc dùng CAT và các công cụ group-work được xem là sự chuyển dịch tất yếu. Các phần mềm CAT ở thời điểm hiện nay (2017) cũng đã mạnh mẽ và tiện lợi để dùng.

Những thông tin thêm về việc dùng phần mềm CAT được ghi tiếp ở các trang con của trang này.

Một số bài nên xem:

Hướng dẫn sử dụng Google Translator Toolkit để dịch thuật online