Align

Aligning là hoạt động so sánh dữ liệu từ 2 file văn bản, một bản gốc và một bản dịch, để tách ra các câu tương ứng nhau giữa 2 ngôn ngữ trong cặp file đó. Công việc Align giúp tạo ra bộ nhớ dịch thuật (Translation Memory) từ các tài liệu đã dịch bằng tay trước kia.

Một phần mềm Align tốt và miễn phí là: LF Aligner.

Video clip này hướng dẫn (nói tiếng Anh) cách dùng LF Aligner:

How to align two Word documents with LF Aligner (Windows edition)

Ví dụ có giải thích bằng tiếng Việt: Dùng phần mềm align để tạo Translation Memory từ cặp file tài liệu đã dịch