Chuyển từ dịch tay sang dùng CAT

Mô hình này tôi đề nghị nhóm dịch sách Nhất nghệ tinh sử dụng, sau khi trình bày những điểm cơ bản về việc dịch sách có dùng phần mềm CAT hỗ trợ.

Bài trình bày đó ở đây:

https://www.dropbox.com/s/3dc90lzu9mm0h6k/Dich_sach_dung_phan_mem_CAT_DMDang_trai_So_Xich_2017.pdf?dl=0

Những bước tiếp theo cần thực hiện:

+ Thực hành để làm quen với các công cụ CAT

+ Xây dựng cụ thể các bước trong quy trình dịch sách, đối với một dự án mới (PDF -> DOCX -> Segmenting -> Online translating & editing -> QA; Glossary, TMX)

+ Tìm kiếm cách chuyển đổi một dự án đang thực hiện sang dùng phần mềm CAT:

  • Đối với sách đang dịch, mới bắt đầu hiệu đính (chưa nhiều) thì CAT can thiệp từ phần nào? (ví dụ: Cẩm nang cơ khí)
  • Đối với sách đang hiệu đính (sắp hiệu đính nội bộ xong) thì có thể dùng CAT để cải thiện gì không? (ví dụ: Môi trường)
  • Đối với sách đã in trước đây và đang hiệu đính để tái bản, có thể cần so sánh với phiên bản mới, thì dùng CAT vào đâu? (ví dụ: Điện – điện tử)

+ Lập quy trình sử dụng dữ liệu dịch tay đã có sẵn để đưa vào phần mềm CAT (Aligning -> TMX)