Ba cách tiếp cận để cải tiến cách suy nghĩ

Trong bài "Một loại máy tính đang bị phí phạm" của Phan Dũng trên tạp chí "Thế Giới Mới" số 37, ra tháng 9/1992, có phân nhóm ba cách tiếp cận về tư duy sáng tạo: Nói một cách gần đúng, hiện nay có ba cách tiếp cận giải quyết vấn đề cải tiến cách suy nghĩ: - Cách thứ nhất nghiêng về khía cạnh tâm lý, nhằm phát...

Back to Top