Genrikh Saulovich Altshuller và TRIZ

Altshuller là cha đẻ của TRIZ, ông phải là một người cực kỳ đặc biệt để tạo ra một ngành khoa học mới và có khả năng ảnh hưởng lâu dài đến nhân loại. Bài này tạm tập hợp những tài liệu để tìm hiểu về G.S. Altshuller. Bài tiếng Việt của thầy Phan Dũng, viết về người thầy của mình, nhiều thông tin: http://cstc.vn/index.php/vi/ve-thay-genrikh-saulovich-altshuller.html Bản tiếng Anh...

Back to Top