Khoa học và sự truyền bá đại chúng

KHOA HỌC VÀ CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠI CHÚNG CỦA NÓ Nguyễn Xuân Xanh Bài tham luận này của tác giả được đọc tại Viện văn hoá Pháp L’Espace Hà Nội đầu năm 2010 trong buổi giới thiệu hai số kỷ yếu “400 Năm Thiên Văn Học & Galileo Galilei” và “150 Năm Thuyết Tiến Hoá … Đọc tiếp Khoa học và sự truyền bá đại chúng