Luật Đại chúng hóa Khoa học Công nghệ của Trung Quốc 2002

LUẬT ĐẠI CHÚNG HÓA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRUNG QUỐC 2002 Nguyễn Xuân Xanh trình bày và chuyển ngữ   Giáo dục công chúng về khoa học đã bị suy yếu trong những năm gần đây. Đồng thời, các hoạt động mê tín, sự ngu dốt ngày càng phát triển, các loại phản khoa … Đọc tiếp Luật Đại chúng hóa Khoa học Công nghệ của Trung Quốc 2002