Một cái nhìn mới về chuyện Ba bài toán cổ Hy Lạp

Published on Author admin

Tóm tắt: Bài viết này có hai phần. Trong phần đầu, chúng tôi sẽ trình bày ba bài Toán cổ nổi tiếng của người Hy lạp không giải được bằng thước kẻ 1 và compa. Trong phần hai chúng tôi sẽ trình bày sơ lược về trường mở rộng, trường các số dựng được và phát biểu định Lý Wantzel. Từ đó chứng minh được ba bài toán cổ Hy Lạp là không thể giải được bằng thước kẻ và compa. Bài viết có tính phổ thông, cho nên trong phần hai chúng tôi chỉ nêu các ý chính cần thiết của lý thuyết trường thông qua thí dụ, tuy nhiên chúng tôi vẫn bảo đảm tính chính xác Toán học của nội dung.

Lê Quang Ánh, Ph.D.

Xin xem bài viết trong file sau:
https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Chuyen_ve_ba_bai_Toan_co_Hy_Lap.pdf