Hình học phân dạng là gì?

Published on Author admin

Tóm tắt: Trong bài này, chúng tôi muốn trình bày sơ lược với độc giả một ngành hình học mới: Hình học Phân dạng (Fractal Geometry). Chúng tôi giới thiệu vài mẫu hình phân dạng qua hai cách thành lập: cách lặp lại và cách sinh ra từ số phức. Chúng tôi cũng trình bày một cách đơn giản về số chiều không nguyên (non-integer dimension) của hình phân dạng.

Lê Quang Ánh, Ph.D.

Xin xem bài viết trong file sau:
https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/Hinh_hoc_phan_dang.pdf