Anh Ngô Thanh Liêm cùng nhóm TRIZ Studies vừa xây dựng một trang web giúp tra cứu các nguyên tắc sáng tạo để giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật bằng cách sử dụng ma trận các nguyên tắc sáng tạo.

Công cụ này được thiết kế để giúp người dùng giải quyết mâu thuẫn kỹ thật (MK) trong các vấn đề phức tạp bằng TRIZ (Lý thuyết giải quyết vấn đề sáng tạo).

Hiện nay web app này giúp tra cứu ma trận thủ thuật sáng tạo dựa trên một trong ba phiên bản:

Ma trận 39 tham số là phiên bản gốc của ma trận nguyên tắc – thủ thuật sáng tạo, do Genrikh Altshuller xây dựng. Ma trận 45 tham số và ma trận 50 tham số là sự bổ sung gần đây bởi ông Darrell Mann ở Systematic Innovation. Ông đã đưa ra các tham số mới và cụ thể hoá cho người dùng dễ dàng lựa chọn, và cũng dùng thống kê như cách của Altshuller để lập ra bảng ma trận chứa các nguyên tắc sáng tạo thường dùng nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa từng cặp tham số.

Ngoài ma trận, web app của chúng tôi cũng cung cấp cho người dùng các ví dụ gợi ý để phát ý tưởng trong các lĩnh vực khác nhau (hiện tại có ví dụ trong kỹ thuật – nguồn từ sách thầy Phan Dũng, ví dụ trong công nghệ thực phẩm và kinh tế – Darrell Mann).

Back to Top