Khung kiến thức TRIZ cơ bản phục vụ bước 2 (giai đoạn I) tìm hiểu về TRIZ:

  1. Tập hợp kiến thức của TRIZ cổ điển
  2. Thuật ngữ của TRIZ
  3. Sáu giai đoạn giải quyết vấn đề
  4. Dialectics – Triết học biện chứng
  5. Function – Chức năng
  6. Contradiction – Mâu thuẫn

Công cụ hỗ trợ làm bài tập để nắm bắt cách áp dụng TRIZ trong giải quyết vấn đề:

Template chứa các bước giải quyết vấn đề với TRIZ

Tổng hợp một số bài tập để rèn luyện kỹ năng áp dụng TRIZ: sachbaitap.trizstudies.com

Công cụ tra cứu ma trận TRIZ theo các phiên bản khác nhau (cho kỹ thuật hoặc cho kinh doanh): matran.trizstudies.com

Back to Top