Đây là kiến thức cơ bản về việc giải quyết vấn đề một cách tổng quát. Kiến thức này nằm ngay từ đầu trong bộ sách giáo khoa của Phan Dũng, cho thấy tính quan trọng, cơ bản của nó.

Lưu ý: hai bước đầu thường bị làm sơ sài (theo thói quen, do người ta thường gặp những vấn đề lặp đi lặp lại). Một lưu ý khác là quan điểm “đổi mới hoàn toàn” của thầy Phan Dũng được ghi trong tài liệu, đó là khi cả hệ thống liên quan không còn lực cản nào đối với sản phẩm mới.

http://triz.rosetta.vn/summary/?path=notes&map=Problem_solving_whole_process.mm

Tài liệu: xem chương 1, phần 1.2, trong tập 1 của bộ sách “Sáng tạo và đổi mới” của Phan Dũng.

Back to Top