Function (chức năng) là khái niệm cơ bản của TRIZ hiện đại, rất nhiều chuyên gia TRIZ hiện nay phân tích một hệ thống thông qua khái niệm chức năng: chức năng của một hệ thống là mục đích sử dụng của hệ thống đó, các mâu thuẫn xuất hiện khi chức năng của hệ thống không còn được đảm bảo. Việc phân tích chức năng của các đối tượng thành phần cũng giúp xây dựng nên mô tả chức năng của hệ thống lớn.http://triz.rosetta.vn/summary/?path=notes&map=Functions.mm

Tài liệu: Leonid Chechurin basic TRIZ course https://triz.thinkific.com/courses/ssc, part 4. Function definition

Xem thêm: Advanced Function Approach, by Simon Litvin, Naum Feygenson, Oleg Feygenson, TRIZ Future Conf. 2010Back to Top