Dialectics – triết học biện chứng

http://triz.rosetta.vn/summary/?path=notes&map=Dialectics.mm

Tài liệu: xem chương 9. Tư duy biện chứng, trong tập 3 của bộ sách “Sáng tạo và đổi mới” của Phan Dũng.

Leave a Reply