Trong quyển ebook “… Xây dựng con người hạnh phúc… ” mà thầy Phan Dũng tặng mọi người (tải ở trang web của TSK), có hơn 300 bản thu hoạch của cựu học viên các lớp Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng) của TSK. Có lẽ ở TSK còn lưu hàng chục ngàn bài thu hoạch của cựu học viên, tuy nhiên số hóa được hơn 300 bài (gần 500 trang ebook) cũng đã là cố gắng lớn.

Cách tổ chức khóa học có bài thu hoạch và kéo dài 40 năm như vậy, giúp thu về các bản nhận xét trải theo thời gian và có tính tập trung chủ đề (coi như chương trình dạy ở TSK là ổn định), là nguồn dữ liệu quý để giúp đánh giá kết quả của việc dạy TRIZ mở rộng. Thầy Phan Dũng mong muốn các bài thu hoạch đó được phân tích để rút ra một số kết luận, đó sẽ là đóng góp của thầy Phan Dũng và Trung tâm TSK cho việc phổ biến lý thuyết TRIZ mở rộng trên thế giới.

Tạm thời tôi tách dữ liệu của hơn 300 bản thu hoạch đó ở đây để chuẩn bị phân tích. Tôi đang nghĩ cách thức phân tích là khảo sát một số tính chất và dán nhãn lên các bản ghi (bài thu hoạch), xem xét sự tương quan giữa các tính chất đó bằng công cụ thống kê, để tìm những kết luận có giá trị.

Dữ liệu đã được tách ra thành các file text, phân chia thư mục là theo cách tổ chức sơ khởi trong ebook của thầy Phan Dũng:

https://github.com/rosetta-vn/triz.rosetta.vn/tree/master/research/feedbacks_CSTC_TRIZ_enlarged

Các bước tiếp theo:

  • Xác định danh sách các tính chất
  • Rà lại để xác định mỗi bản thu hoạch có đề cập tính chất gì
  • Tìm mối tương quan có thể có từ các thống kê, và cả thống kê mô tả, để tìm kiếm các kết luận

Những bạn nào có quan tâm đến việc nghiên cứu kết quả dạy TRIZ mở rộng của TSK có thể liên hệ với tôi để tham gia làm nghiên cứu này.

Back to Top