An analysis of 40 years teaching enlarged TRIZ in Vietnam

Đầu năm 2019, chúng tôi có phân tích dữ liệu trong quyển sách "Đổi mới giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc nhờ sáng tạo (một số kết quả đạt được trong hơn 40 năm qua)" của thầy Phan Dũng (bản PDF của sách được tặng cho mọi người ở trang web của cstc.vn). Xem bài: Một số kết quả của các khóa dạy...

Một số kết quả của các khóa dạy TRIZ mở rộng ở trung tâm TSK-CSTC

Chúng tôi dùng thống kê để phân tích tác động của các khóa học "Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới trong giải quyết vấn đề và ra quyết định" (TRIZ mở rộng), được dạy ở Trung tâm TSK-CSTC, theo các bản thu hoạch đã được số hóa và công bố trong sách của thầy Phan Dũng: Phân tích các bản thu hoạch của học viên TSK. Dưới...

Phân tích các bản thu hoạch của học viên TSK

Trong quyển ebook "... Xây dựng con người hạnh phúc... " mà thầy Phan Dũng tặng mọi người (tải ở trang web của TSK), có hơn 300 bản thu hoạch của cựu học viên các lớp Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng) của TSK. Có lẽ ở TSK còn lưu hàng chục ngàn bài thu hoạch của cựu học viên, tuy nhiên số...

Back to Top