Các khái niệm về mâu thuẫn là nền tảng cơ bản của TRIZ, được nhấn mạnh từ TRIZ cổ điển. Việc phân tích và tìm cách giải quyết mâu thuẫn là bước đi tất yếu, khi dùng triết học biện chứng mà Altshuller chọn cho TRIZ. Các mâu thuẫn gồm có 3 loại (thể hiện cấp độ hiểu biết về bản chất):

  1. Mâu thuẫn hành chính
  2. Mâu thuẫn kỹ thuật
  3. Mâu thuẫn vật lý

Phần lớn những người học TRIZ và ứng dụng được kiến thức của TRIZ để tìm được lời giải cho vấn đề của họ, họ sử dụng cách giải quyết các mâu thuẫn kỹ thuật hoặc mâu thuẫn vật lý bằng công cụ của TRIZ, và hài lòng với lời giải. Một nghiên cứu thống kê về các ứng dụng của TRIZ trong kỹ thuật cũng cho thấy việc dùng các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo – inventive principles – là phổ biến nhất.

Lý do cho sự phổ biến của việc dùng các thủ thuật sáng tạo để giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật: có lẽ là nhờ sự dễ hiểu của khái niệm, và các kết quả phân loại thủ thuật nào phù hợp với mâu thuẫn nào của Genrikh Altshuller cùng các cộng sự là có tính bao quát phần lớn những vấn đề có thể gặp trong các hệ thống kỹ thuật.

http://triz.rosetta.vn/summary/?path=notes&map=Contradictions.mm

Tài liệu:

Leonid Chechurin’s basic TRIZ course: https://triz.thinkific.com/courses/triz

Quyển số 4 và 5 trong bộ sách 10 quyển của Phan Dũng ở Sách, tư liệu về TRIZ:

  • Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản (1)
  • Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản (2)

Tài liệu tham khảo cho TRIZ level 1 của MATRIZ, do nhóm Simon Litvin, Sergei Ikovenko, Alex Lyubomirskiy, Kim Stevenson biên soạn: https://matriz.org/level-1-training-manual-is-published/

Back to Top