Ray Kurzweil là một nhân vật lừng lẫy trong giới sáng chế, có tầm nhìn rất xa và có nhiều dự báo chính xác về những công nghệ mới sẽ xuất hiện trong tương lai (trong bài phỏng vấn dưới đây, có nhận xét là 80% những gì ông ấy dự báo cho đến nay là chính xác).

Trong video phỏng vấn này, ông ấy nói về chuyện làm sao tạo ra những đột phá công nghệ, trong đó có một ý quan trọng là cần chọn một mục tiêu xứng đáng, bên cạnh đó còn hàng loạt thông tin, gợi ý khác.

What You Need to Know About the Future with Legendary Futurist Ray Kurzweil

Back to Top