Trong bài báo TRIZ Industrial Case Studies: A Critical Survey ở hội nghị TRIZ Future 2015, các tác giả Christian Spreafico và Davide Russo (từ nước Ý) cho biết đã phân tích hơn 200 bài báo khoa học từ năm 1997 đến 2014 về việc các trường hợp (case studies) ứng dụng TRIZ trong công nghiệp (kỹ thuật).

Ở đó họ đã thống kê và lập các biểu đồ về:

  • các lĩnh vực của các báo cáo
  • lý do các công ty sử dụng TRIZ (51% là vì muốn nâng cao chất lượng – có liên hệ với việc ứng dụng TRIZ cùng với QFD và FMEA trong quản lý chất lượng)
  • các giai đoạn mà TRIZ được sử dụng (early design, optimisation for robust design, decision making and forecasting, eco-design, design for X)
  • mức độ thường xuyên sử dụng đối với từng loại công cụ TRIZ (nhiều nhất là các mâu thuẫn – contradictions, và các nguyên tắc sáng tạo – inventive principles)

và một số kết quả thống kê khác, cùng nhận định của các tác giả.

Bài báo được truy cập mở miễn phí ở tạp chí Procedia CIRP, bản PDF có thể tải về trong link của bài báo: https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.165

1 thought on “TRIZ industrial case studies: a critical survey

Comments are closed.

Back to Top