Các hiệu ứng khoa học để tham khảo với TRIZ: Hóa học (hiện tượng -> chức năng)

Các hiệu ứng trong lĩnh vực hóa học Bảng tra cứu: từ mỗi hiện tượng, cho biết nó có thể thực hiện được các chức năng nào Xem thêm: bảng sắp xếp theo chiều tra cứu ngược lại (https://rosetta.vn/triz/cac-hieu-ung-khoa-hoc-de-tham-khao-voi-triz-hoa-hoc-chuc-nang-hien-tuong/) THAY ĐỔI TRẠNG THÁI TỔNG THỂ 1. Phối trộn, hòa tan và tổng hợp các chất 2. Chế tạo và làm bền vững cấu trúc của vật chất 3....

Các hiệu ứng khoa học để tham khảo với TRIZ: Hóa học (chức năng -> hiện tượng)

Các hiệu ứng trong lĩnh vực hóa học Bảng tra cứu: từ chức năng mong muốn, xác định hiện tượng có thể thực hiện được chức năng Xem thêm: bảng sắp xếp theo chiều tra cứu ngược lại (https://rosetta.vn/triz/cac-hieu-ung-khoa-hoc-de-tham-khao-voi-triz-hoa-hoc-hien-tuong-chuc-nang/) VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG 1. Phản ứng vận chuyển 2. Vận chuyển khí ở trạng thái hyđrat 3. Hòa tan các chất trong khí bị nén...

Tư liệu minh họa các cơ cấu kỹ thuật

Kênh Youtube Learn Engineering làm những video clip minh họa các nguyên lý hoạt động của cơ cấu máy móc, là nguồn cung cấp thông tin về khoa học kỹ thuật trực quan, dễ hiểu, ví dụ một bài giảng về cơ chế sang số trong lái xe ô tô: https://www.youtube.com/watch?v=devo3kdSPQY Hiểu biết về các hiện tượng, hiệu ứng, cơ chế khoa học kỹ thuật là nền tảng...

Back to Top