Kênh Youtube Learn Engineering làm những video clip minh họa các nguyên lý hoạt động của cơ cấu máy móc, là nguồn cung cấp thông tin về khoa học kỹ thuật trực quan, dễ hiểu, ví dụ một bài giảng về cơ chế sang số trong lái xe ô tô:

Hiểu biết về các hiện tượng, hiệu ứng, cơ chế khoa học kỹ thuật là nền tảng tốt để vận dụng tri thức trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật với TRIZ. Ngày trước những chuyên gia TRIZ cần học để nắm bắt các cơ chế đó, bây giờ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, các phần mềm TRIZ thường lưu sẵn bộ cơ sở dữ liệu để người giải quyết vấn đề có nguồn tra cứu.

Trên mạng có một trang web làm nguồn cơ sở dữ liệu các cơ chế khoa học tự nhiên, kỹ thuật được phân loại để dùng với TRIZ, khá dễ hiểu và tiện tra cứu:

http://wbam2244.dns-systems.net/EDB/index.php

 

Back to Top