как стать гением – “Làm thế nào để trở thành thiên tài” là sách của G. Altshuller và I. Vertkin, kết quả của nghiên cứu về cách phát triển phẩm chất sáng tạo của con người. Sách này đặt nền tảng cho lý thuyết phát triển nhân cách sáng tạo (TRTL). (xem thêm: Classical TRIZ – 3 main theories)

Cho đến nay, sách này chỉ có bản tiếng Nga, chưa có bản dịch tiếng Anh. Trong bộ sách về sáng tạo của Phan Dũng, ở quyển số 2 – Thế giới bên trong con người sáng tạo, mục 7.5. Phát triển nhân cách sáng tạo: Vai trò của Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới, có tóm tắt và dẫn một số ví dụ về nhân cách sáng tạo từ quyển này.

Chúng tôi đưa lên đây bản đọc tạm tiếng Việt cho quyển sách của Altshuller và Vertkin, cho những người muốn tìm tài liệu để tham khảo.

Tải ebook: Làm thế nào để trở thành thiên tài

Back to Top