Chương trình Người đương thời mời PGS. Phan Dũng từ năm 2007, có bản lưu trên YouTube:

Về mặt nguyên lý, thầy Phan Dũng có nhắc đến các vấn đề này:

– Mức sáng tạo càng cao thì thời gian thấy được thành quả càng lâu. Tức là sáng tạo ra những thứ dễ hơn thì nhanh thu được kết quả hơn (như: lợi nhuận).

– Môi trường tạo điều kiện cho việc làm nên sự sáng tạo, như ở Việt Nam không có môi trường thuận lợi thì khó có phát minh sáng tạo ở mức cao (mức cao nhất là mức 5, theo lý thuyết TRIZ).

1 thought on “Thầy Phan Dũng nói về khoa học sáng tạo – Người đương thời VTV

Comments are closed.

Back to Top