Sau bài báo cáo ở hội nghị TRIZ Future Conf. 2016, tác giả Davide Russo (assistant prof. ở Đại học Bergamo) có viết cùng với một tác giả ở Ấn Độ về gợi ý học tập “mô hình Bergamo” để phổ biến TRIZ ở Ấn Độ.

Davide Russo, Santosh Khawale. How to Spread Systematic Innovation Approach in SMEs. Evaluating Italian Experience for Replicating the Model in Indian Context. IJETMAS (International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences), Vol. 5, No.10, 2017.

Trong bài báo đó, ngoài một ít thông tin sơ lược về SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) và một số cơ chế hỗ trợ SMEs ở Ấn Độ, nội dung chính cũng là xoay quanh việc mô tả “mô hình Bergamo”, gần giống bài báo ở TFC 2016 của nhóm Bergamo. Tuy không đầy đủ chi tiết bằng bài của nhóm Bergamo, nhưng vẫn có các thông điệp chính, tạp chí IJETMAS cho truy cập mở nên mọi người có thể xem:

http://www.ijetmas.com/admin/resources/project/paper/f201711051509883644.pdf

Link truy cập bài báo của nhóm Bergamo (báo cáo ở TFC 2016, đăng thành 1 chương sách năm 2018) có trong bài Mô hình quảng bá, ứng dụng và phát triển TRIZ ở Bergamo. Chúng tôi dịch đoạn kết luận của bài báo này để tóm tắt bài học chính:

6. Kết luận

Người ta biết rằng cách tốt nhất để truyền bá một phương pháp là tìm các nhà tài trợ công nghiệp nổi tiếng. Điều này đã được nhìn thấy trong quá khứ ví dụ cho Six Sigma và General Electric. Tuy nhiên, trong một khu vực như Ý, nới các doanh nghiệp vừa và nhỏ là chủ đạo, mô hình này là không đủ. Chúng tôi cũng cần các chiến lược thay thế.

Dự án phổ biến TRIZ được thực hiện với sự hợp tác giữa Đại học Bergamo và Phòng Thương mại là một ví dụ. Từ năm 2009, dự án này đã cung cấp một số lượng lớn các sáng kiến sử dụng tài sản trí tuệ như một phương tiện để đưa công ty đến gần hơn với thế giới đổi mới có hệ thống.

Khía cạnh quan trọng của dự án phổ biến này là không tập trung mọi nỗ lực vào việc thúc đẩy trực tiếp TRIZ mà đề xuất một lộ trình tiếp cận dần dần bằng các can thiệp nhỏ, các khóa học “xóa mù TRIZ” cuối cùng kết thúc với khóa học TRIZ mở rộng đến 40 giờ và dạy kèm chuyên gia.

Để truyền đạt các nguyên tắc cơ bản của TRIZ, chúng tôi buộc phải suy nghĩ lại về phương pháp giảng dạy, cập nhật các công cụ cổ điển để tích hợp TRIZ trong bối cảnh SME. Ví dụ, SPARK, là mô-đun giảng dạy chứa tất cả các nguyên tắc cơ bản TRIZ được tổ chức một cách hợp lý theo một lộ trình tuần tự vững chắc, tích hợp cả việc quản lý các yêu cầu tiếp thị và các công cụ khác để truy xuất thông tin (đặc biệt là bằng sáng chế).

Từ năm 2009, dự án này đã phát triển cả về số lượng hoạt động và người tham gia.

Các chỉ số có thể đo lường cho chúng ta biết rằng kết quả cho đến nay là tốt, nhu cầu về các dịch vụ đổi mới không có dấu hiệu giảm đi và phản hồi từ những người tham gia buộc chúng tôi phải tiếp tục con đường này.

Mô hình này có thể được nhân rộng ở các khu vực địa phương khác có cùng đặc điểm của Bergamo: trường đại học có chuyên môn vững về TRIZ và một tổ chức địa phương biết nghĩ về các dự án dài hạn.

Toàn bộ bài báo của nhóm Bergamo được dịch nhanh bằng Google Translate cho ai không đọc bài tiếng Anh có thể tham khảo:

Bản PDF tiếng Việt, và Bản Word tiếng Việt để tiện chỉnh sửa thêm.

Back to Top