Thầy Phan Dũng nói về khoa học sáng tạo – Người đương thời VTV

Chương trình Người đương thời mời PGS. Phan Dũng từ năm 2007, có bản lưu trên YouTube: https://youtu.be/4fcZloJIaJs Về mặt nguyên lý, thầy Phan Dũng có nhắc đến các vấn đề này: - Mức sáng tạo càng cao thì thời gian thấy được thành quả càng lâu. Tức là sáng tạo ra những thứ dễ hơn thì nhanh thu được kết quả hơn (như: lợi nhuận). - Môi...

Bộ bài sáng tạo

Đây là thiết kế bộ bài Tây gồm 52 lá bình thường + 2 lá Joker, chứa hình ảnh minh họa các phương pháp sáng tạo. Nhóm thiết kế bộ bài đã làm như sau: – lọc từ nhiều nguồn để chọn một số phương pháp sáng tạo thông dụng – tìm ý tưởng sẽ dùng hình ảnh như thế nào để minh họa các phương pháp –...

Back to Top