Uncategorized

Đánh giá chất lượng bản dịch

Dự án QT21 của EU xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch thuật, gọi là bộ thước đo chất lượng đa chiều (MQM – Multidimensional Quality Metrics), tóm tắt dưới đây:

 

The 19 issues are defined in the MQM core as follows:

 

Source: http://www.qt21.eu/mqm-definition/definition-2015-12-30.html

Bộ tiêu chí này được minh họa bằng phần mềm chạy trên web dùng để đánh giá từng cặp đoạn văn trong việc dịch:

https://github.com/multidimensionalquality/qt21-scorecard


QT21 (Quality Translation 21) kéo dài trong 3 năm: 1st February 2015 – 31st January 2018, nó tiếp nối một dự án trước đó là QTLaunchPad từ 2012-2014: http://www.qt21.eu/launchpad/