Workshop CAT Offenbach

Kế hoạch:

Chuẩn bị:

Mô hình tổ chức dịch nhóm với CAT:

Workshop này tập trung vào việc dùng CAT để dịch theo nhóm, thuộc khu vực màu hồng trong hình

 

Ghi chú:

  • Công cụ CAT cơ bản để tìm hiểu là phần mềm OmegaT (chạy trên máy tính cá nhân, và có tính năng kết nối với internet để dịch theo nhóm). Kế hoạch trước đây dựa trên Google Translator Toolkit (chạy hoàn toàn trên web), sau đó đổi sang OmegaT để hỗ trợ làm việc offline.
  • Workshop này gồm 2 giai đoạn chính:
    • Chiều T6 & sáng T7: là tập trung vào việc dùng các tính năng CAT cơ bản cho cá nhân. Mục tiêu là biết cách xử lý Glossary với Translation Memory để dịch hiệu quả hơn.
    • Chiều T7 & sáng CN: bàn về việc áp dụng CAT vào hoạt động dịch của UBTT, ngoài việc giới thiệu một số quy trình, thì vấn đề chính là làm sao tận dụng được dữ liệu cũ đã có để dùng với CAT (ví dụ phục vụ cho việc hiệu đính để tái bản sách).
  • Công tác chuẩn bị: anh Châm phụ trách chung, anh Phúc lo hậu cần, anh Đăng lo nội dung