Workshop CAT Offenbach

Chuẩn bị:

 • Bài thực hành 1: mỗi người cần 1 account của Google (ví dụ Googlemail), để đăng nhập vào trang translate.google.com/toolkit/
 • Bài thực hành 2: dùng phần mềm Excel, hoặc trang web sheets.google.com
 • Bài thực hành 3 và 4: dùng phần mềm LF aligner, có thể cần thêm Word và Excel để chỉnh files
 • Bài thực hành 5: dùng phần mềm CafeTran, Word và Excel, kết hợp với trang translate.google.com/toolkit/
 • Bài thực hành 6: cần dữ liệu mà mỗi người tự chuẩn bị (ví dụ: một vài trang tài liệu cần dịch hoặc hiệu đính), dùng phần mềm CafeTran, Word, Excel, có thể cần convert PDF sang DOCX

Ghi chú:

 • Công cụ CAT cơ bản để tìm hiểu có thể là Google Translator Toolkit (chạy trên Internet), hoặc phần mềm OmegaT (chạy trên máy tính cá nhân). Kế hoạch trên đang dựa trên Google Translator Toolkit, cũng có thể đổi sang dùng OmegaT.
 • Workshop này gồm 2 giai đoạn chính:
  • Chiều T6 & sáng T7: là tập trung vào việc dùng các tính năng CAT cơ bản cho cá nhân. Mục tiêu là biết cách xử lý Glossary với Translation Memory để dịch hiệu quả hơn.
  • Chiều T7 & sáng CN: bàn về việc áp dụng CAT vào hoạt động dịch của UBTT, ngoài việc giới thiệu một số quy trình, thì vấn đề chính là làm sao tận dụng được dữ liệu cũ đã có để dùng với CAT (ví dụ phục vụ cho việc hiệu đính để tái bản sách).