Chuyển dữ liệu dịch cũ thành bộ nhớ dịch

Đối với người / nhóm / công ty dịch thuật đã từng dịch nhiều mà có các tài liệu được dịch không dùng phần mềm CAT, mà về sau chuyển sang dùng CAT, thì cần chuyển các kết quả dịch cũ thành dữ liệu bộ nhớ dịch – translation memory (TM), nhằm tận dụng được…