Năm nay lũ không… đẹp. Là bởi đang mùa nước nổi nhưng không có chuyện vỡ đê, nước trắng đồng ngập tràn vào nhà dân, cũng chẳng có chuyện một màu nước trắng xoá mênh mông không biết đâu là bến bờ.

Source: Năm nay lũ không… đẹp

Năm nay lũ không… đẹp (2012)
Tagged on:                     
%d bloggers like this: