Nhóm Lục Xã (Meirokusha) và cách người Nhật quan sát cái hay dở của phương Tây | Nguyễn Xuân Xanh

Nguyễn Xuân Xanh bàn trong mail group Humboldt: 28/12/2018: Tranh thủ một chút ngày lễ tôi đã gia công cho phần trình bày hai quyển kỷ yếu này trên mạng rosetta: https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/ky-yeu-dai-hoc-humboldt-200-nam/ https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/ky-yeu-max-planck-2008/ trong đó có phần Mục Lục chi