Thần kỳ kinh tế Tây Đức

Đầu năm 2019, quyển Thần kỳ kinh tế Tây Đức: Lịch Sử – Lý Thuyết – Chính Sách (1949-1969) được phát hành. https://www.sachkhaitam.com/kinh-te-chinh-tri-1/than-ky-kinh-te-tay-duc-giai-doan-1949-1969-lich-su-ly-thuyet-chinh-sach Quyển đầu tiên trong bộ này, “Vươn lên từ vực thẳm” (thời kỳ 1945-1950) được xuất bản năm